Czekamy na Twoją opinie o naszej stronie

Imię i Nazwisko
Tel.kom.:
E-mail:
Treść:

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Drukarnią a Użytkownikiem korzystającym ze sklepu internetowego www.bema24.pl

b) Właścicielem sklepu internetowego www.bema24.pl jest Bema Graphics s.c. , ul. Tokarska 9, 20-210 Lublin, NIP: 9462487314

c) Warunki Regulaminu stanowią o prawach i obowiązkach Użytkownika sklepu w odniesieniu do usług świadczonych przez Drukarnię za pośrednictwem sklepu internetowego.

e) Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych wedle wytycznych Klienta na podstawie plików i dodatkowych danych przesłanych za pośrednictwem sklepu internetowego.

2. Definicje

Drukarnia – Bema Graphics s.c., administrator i właściciel sklepu internetowego.

Sklep internetowy – serwis internetowy drukarni działający pod adresem: www.bema24.pl

Użytkownik – Klient posiadający konto w serwisie, korzystający z usług drukarni za pośrednictwem sklepu internetowego.

Zamówienie ( Zlecenie ) – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, szczegółowo określające rodzaj i ilość towarów lub usług.

Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie, z wyłączeniem dni, na które przypada święto państwowe wskazane w art. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z dnia 19 stycznia 1951 r.).

Konto – panel Użytkownika prowadzony pod unikalną nazwą ( login ) i zabezpieczony hasłem, w którym gromadzone są dane Użytkownika o jego zamówieniach i wszelkich działaniach w ramach systemu.

3. Warunki korzystania ze sklepu internetowego.

a) Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza, akceptację niniejszego regulaminu i zasad w nim zawartych a także ustawy o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

b) Ze sklepu mogą korzystać wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, tj. posiadający konto założone w serwisie internetowym.

c) Aby dokonać rejestracji w sklepie internetowym, należy prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny, co jest jednoznaczne z utworzeniem konta Użytkownika.

d) Właściciel serwisu ma prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku nie przestrzegania przez niego regulaminu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
 • dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzące w dobre imię Drukarni

 

e) Jednocześnie Bema Graphics zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Użytkownika oraz wszystkich danych dotyczących zarejestrowanych zleceń, przez czas wymagany przez przepisy rachunkowo - podatkowe.

Dane wprowadzone przy tworzeniu konta mogą zostać zaktualizowane jedynie poprzez wysłanie prośby w formie pisemnej na adres info@bema24.pl

4. Zamówienia i ich realizacja.

a) Zamówienia w drukarni internetowej może składać tylko Użytkownik posiadający aktywne konto w serwisie.

b) Złożenie zamówienia może nastąpić:

 • poprzez wybór i kliknięcie ikony „zamów” w przypadku gotowych produktów
 • poprzez uruchomienie linku z kalkulacją, otrzymanego drogą mailową lub w panelu Użytkownika.

 

c) Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji muszą zostać spełnione poniższe warunki:

 • zlecenie zawiera wszystkie dane niezbędne do jego realizacji
 • pliki skojarzone z zamówieniem spełniają wymogi technologiczne określone na stronie www.bema24.pl
 • pozytywnie zweryfikowana została płatność, wedle zasad określonych w regulaminie.

 

5. Zawarcie Umowy sprzedaży

a) Umowa sprzedaży określa rodzaj materiałów oraz usług poligraficznych, określonych przez Klienta podczas procesu zakupowego.

b) Aby poprawnie zawrzeć Umowę sprzedaży należy wejść na stronę www.bema24.pl, założyć konto, dokonać wyboru produktu oraz określić jego parametry i złożyć Zamówienie w oparciu o wyświetlane komunikaty.

c) Wybór zamawianych przez Klienta produktów jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
Następnie Klient zostanie przeniesiony na kolejną stronę Portalu, gdzie może wybrać sposób płatności oraz dostawy a także podać adres, na jaki ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.

d) Po poprawnym przejściu procesu zamówienia na podany w trakcie zakładania konta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, będąca Umową sprzedaży i zawierająca podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:

 • a) przedmiot Zamówienia oraz jego numer,
 • b) łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • c) wybraną metodę płatności i sposób dostawy,
 • d) adres pod jaki Bema Graphics dostarczy przesyłkę a także termin jej dostarczenia,
 • e) Czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu poprawnie zakończonego procesu zamówienia ( warunki określone w pkt. 4c ), o czym Klient jest informowany drogą mailową. W przypadku zamówień indywidualnych, spoza oferty Sklepu internetowego, termin realizacji ustalany jest indywidualnie,
 • f) Zamówienia w Sklepie internetowym przyjmowane są 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. Zamówienia złożone do godziny 15:30 w dniu Robczym, spełniające określone wyżej warunki, przekazywane są do realizacji tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 15:30 są przekazywane do realizacji następnego dnia.
  Jeśli dzień akceptacji zamówienia nie jest Dniem Roboczym zamówienie jest przekazywane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 • g) Zamówienia, które nie spełniają wymogów określonych niniejszym regulaminem, będą anulowane i usuwane z systemu w ciągu 14 dni.
 • h) Anulowanie opłaconego Zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji nie jest możliwe.
 • i) Produkty wykonane w opcji „za pobraniem” ( tj. za pobraniem płatności w dacie dostawy przez kuriera ), które na skutek odmowy ich podjęcia przez Użytkownika , nie zostały dostarczone, oczekiwać będą na ich osobisty odbiór przez Użytkownika w siedzibie Drukarni ( ul. Tokarska 9, Lublin ) przez okres 14 dni, co nie zmienia faktu, że Drukarnia może w każdym czasie podjąć działania zmierzające do realizacji przysługujących jej roszczeń ( w szczególności o zapłatę) w stosunku do Użytkownika.
 • j) Jeżeli w powyższym terminie towar nie zostanie odebrany przez Użytkownika, wtedy Usługę traktuje się jako zrealizowaną zaś forma płatności podlega korekcie na „płatność przelewem" (co obejmuje korektę dokumentów księgowych wystawianych przez Bema Graphics w związku z Usługą ) i płatność za Usługę staje się wymagalna z dniem, w którym towar powinien być odebrany przez Użytkownika.

Jednocześnie Bema Graphics nie odpowiada za prawidłowe przechowywanie ani uszkodzenie Towaru, o którym mowa w pkt. j)

 • k) W przypadku braku odbioru Towaru z siedziby Drukarni w terminie 30 dni od dnia, w którym Towar powinien powinien być odebrany przez Użytkownika, Bema Graphics może wyzbyć się Towaru.

6. Płatności.

Użytkownicy dokonujący zakupów w Sklepie internetowym mogą skorzystać z poniżej opisanych sposobów płatności.

a) Klienci bez przyznanego kredytu kupieckiego mogą zrealizować płatność na 3 sposoby:
W kwotach do 1000 PLN brutto

 • na zasadach przedpłaty całej wartości zamówienia poprzez płatności online realizowane dzięki serwisowi www.PayU.pl System ten udostępnia możliwość wykonania przelewu za pośrednictwem niemal 30 banków dostępnych w większości działających 24 godziny przez 7 dni w tygodniu oraz kart kredytowych. Należność zostaje zaksięgowana niemal automatycznie a zlecenie otrzymuje status „zapłacone”. Jeśli bank klienta nie występuje na liście w serwisie PLATNOSCI.PL, należy wybrać ikonę „Przelew bankowy”.
 • w drodze przelewu na konto Drukarni Bema Graphics, na podstawie wystawionej i otrzymanej mailowo faktury proforma. W tym przypadku zlecenie trafia do realizacji w momencie zaksięgowania kwoty na koncie Drukarni (przeważnie do 48 godzin) . Czas ten może być przyspieszony poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mailowy: info@bema24.pl

 

W kwotach powyżej 2 000 PLN brutto poprzez wspomniane powyżej płatności online albo na zasadach przedpłaty na podstawie faktury proforma – zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia na konto bankowe Drukarni podane poniżej + płatność przelewem pozostałej kwoty przed odbiorem lub „za pobraniem” kurierowi. Przedpłata odbywa się na podstawie wystawionej faktury proforma. Zlecenie trafia do realizacji w momencie zaksięgowania kwoty zaliczki na koncie Drukarni (przeważnie do 48 godzin) . Czas ten może być przyspieszony poprzez przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mailowy: info@bema24.pl

Bez ograniczenia kwotowego - w przypadku wyboru formy płatności gotówkowej przy odbiorze Towaru w siedzibie Drukarni.

Konto Bankowe Drukarni:

Credit agricole 07 1940 1076 3078 8202 0000 0000
Drukarnia Bema Graphics s.c.

b) Użytkownicy posiadający status Klienta Stałego ( nadawany indywidualnie przez Bema Graphics ) realizują płatności na ustalonych indywidualnie zasadach.

c) Faktury:
- Oryginały faktur są wystawiane w momencie pakowania towaru i wysyłane razem z zamówionym towarem.

6. Reklamacje.

a) Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu produktu w przypadku stwierdzenia:

 • niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem lub,
 • uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu, pod warunkiem, że produkt zostanie zbadany w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w chwili dostawy, a wystąpienie uszkodzeń zostanie stwierdzone protokołem podpisanym przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

 

b) Użytkownik akceptuje fakt, iż podstawą reklamacji nie może być treść merytoryczna produktów, ani inne błędy w plikach przesłanych przez Użytkownika. W procesie zamówienia Drukarnia nie dokonuje korekt w przesłanych przez Klienta materiałach do druku. Taka usługa jest dostępna za opłatą na wyraźne życzenie klienta.

c) Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów ( przestrzeń barwna RGB ) a technologią druku ( przestrzeń barwna CMYK ) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze nie może być podstawą do zgłoszenia reklamacji.

d) W przypadku zaistnienia podstaw do złożenia reklamacji, Użytkownik powinien odesłać produkty do Drukarni na adres: Bema Graphics s.c. z siedzibą ul. Tokarska 9, 20-210 Lublin z dopiskiem „ reklamacja Bema24”.
Do przesyłki należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży oraz poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny, a jeżeli reklamacja dotyczy uszkodzenia produktów w trakcie transportu – także oryginał protokołu podpisanego przez Użytkownika oraz przedstawiciela firmy kurierskiej.

e) Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej.

f) Termin złożenia reklamacji wynosi 7 dni od momentu odbioru przedmiotu zamówienia, a termin rozpatrzenia to 14 dni. Reklamacje zgłaszane po wyznaczonym terminie i nie spełniające powyższych wymogów nie będą rozpatrywane.

g) W przypadku reklamacji dotyczących opóźnienia w dostawie z winy firmy kurierskiej, należy odnotować fakt opóźnienia na liście przewozowym w momencie odbioru przesyłki od kuriera, wpisując czytelnie datę, godzinę i przyczynę opóźnienia. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki opóźnionej, jest ona zwracana do Drukarni, a koszt tej operacji ponosi Użytkownik chyba, że firma kurierska odstąpi od pobrani kosztów od Drukarni.

h) Reklamacje dotyczące wykonania usługi kurierskiej rozpatrywane są w oparciu o regulamin świadczenia usług danej firmy kurierskiej.

i) Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania a maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.

7.Materiały do druku (pliki).

a) Drukarnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za merytoryczne treści materiałów przesłanych przez Użytkownika do druku.

b) Drukarnia w standardowym procesie zamówienia nie dokonuje korekt w otrzymanych do druku materiałach. Usługa taka jest dostępna na wyraźne życzenie Klienta za dodatkową opłatą. Wszystkie dokonywane przez Drukarnię korekty prac są przesyłane do klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji przez serwis Drukarni - www.bema24.pl

c) Pliki przesyłane do druku muszą być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi przez Drukarnię na stronie http://bema24.pl/dlaklienta/jak_przygotowac_plik/

d) Błędy merytoryczne lub wynikające w niewłaściwego przygotowania plików do druku w żadnym przypadku nie mogą stanowić podstawy do złożenia reklamacji.

e) Drukarnia nie archiwizuje plików przesłanych przez Użytkowników. Po 30 dniach są one usuwane z serwerów FTP.

8. Zakres odpowiedzialności Drukarni Bema Graphics

a) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za:

 • działania lub zaniechania serwisu www.PayU.pl
 • treść, formę i jakość produktu, jeżeli w treści przesłanych przez Użytkownika do druku plików pojawiły się błędy lub też gdy pliki te nie spełniały wymogów określonych przez Drukarnię,
 • opóźnienia w realizacji Zamówienia wynikające z działań Użytkownika, w szczególności z powodu braku poprawnie przeprowadzonego procesu złożenia zamówienia.

 

b) w procesie produkcyjnym dopuszczalne są następujące odchylenia:

 • przy krojeniu arkusza na pojedyncze użytki: tolerancja do 2 mm
 • przy falcowaniu i bigowaniu (odchylenie złamu od nominalnej linii jego usytuowania) – tolerancja do 1 mm
 • przy perforacji (odchylenie wykonanej perforacji od nominalnego miejsca jej usytuowania) – do 1 mm
 • przy pasowaniu kolorów kolejno po sobie nadrukowywanych: tolerancja do 0,2 mm.
 • różnic ilościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu - nie przekraczające + / - 5% ilości zamówionej.
 • różnice kolorystyczne pomiędzy wydrukiem finalnym a kolorami na nieskalibrowanym monitorze Użytkownika, jeśli Użytkownik nie skorzystał z usługi wykonania i akceptacji proofa kolorystycznego przed drukiem.
 • różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych PANTONE, HKS, do przestrzeni barwnej CMYK.

 

c) Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania a nie za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

9. Postanowienia końcowe.

a) Składając zamówienie w Drukarni poprzez Sklep Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy.

b) Podanie danych osobowych przez Użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania Zamówienia przez Drukarnię, co oznacza, że w przypadku ich niepodania lub niewyrażenia zgody na ich podanie Drukarnia nie przystąpi do realizacji zamówienia.

c) Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

d) Drukarnia zapewnia, że dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z powołaną ustawą, Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

10. Ochrona praw autorskich

Wszystkie zawarte na stronie internetowej informacje objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Wyłączne prawo do powyższej zawartości, zawartych na stronie rozwiązań i modyfikacji przysługuje Bema Graphics s.c.